DE BEDRIJFSWAGEN BIJ CONTRACTEINDE

De werkgever zegt u op en u moet de opzeggingstermijn uitdoen.

Zolang u moet werken, moet de firmawagen ter beschikking blijven en behoudt u aldus ook het privégebruik ervan onder dezelfde voorwaarden.

De werkgever verbreekt uw contract en betaalt een opzeggingsvergoeding.

U zal de wagen in principe op eerste verzoek van de werkgever moeten afgeven. Meestal gebeurt dit dadelijk op de laatste werkdag. Laat in ieder geval een ontvangstbewijs ondertekenen. U verliest dus het privégebruik van de firmawagen, maar dit wordt gecompenseerd door het voordeel te becijferen en op te nemen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. Het voordeel wordt “ingeschat”, rekening gehouden met de werkelijke waarde van het voordeel in natura of de besparing die het effectief voor u vertegenwoordigt.

De inschatting van het voordeel in natura.

In het kader van een minnelijke regeling wordt meestal teruggegrepen naar bedragen die eerder door de rechter werden aanvaard voor een gelijkaardige wagen. Als er toch moet geprocedeerd worden, lijkt het aangewezen om zoveel mogelijk gegevens m.b.t. de wagen te verzamelen om het voordeel zo correct mogelijk te becijferen door rekening te houden met bepaalde elementen zoals de prijs van de wagen inclusief de opties, de kosten van onderhoud en herstellingen, de BIV en jaarlijkse verkeersbelasting, de verzekering, de tankkaart, de prijs van de pechverhelpingsdienst. Tip: op autogids.be kan u de kostprijs per kilometer berekenen.

Soms verkiest de werkgever om de wagen ter beschikking te laten tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

Uiteraard zal de werkgever dan het voordeel niet meetellen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding, maar u blijft dan ook beschikken over de wagen. Soms wordt de wagen kosteloos ter beschikking gelaten. Meestal zal een overeenkomst ter ondertekening worden voorgelegd om de rechten en verplichtingen alsook een vergoeding te regelen. Opgelet met de aansprakelijkheid wanneer u een schadegeval hebt, want art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet is niet meer van toepassing (zie vorige blogbericht).

In welke staat is de wagen?

Het beste zou zijn dat de werkgever onmiddellijk een ontvangstbewijs ondertekent waarin staat dat de wagen in goede staat werd afgegeven, maar vooral bij een leasingwagen zal meestal overgegaan worden tot het opstellen van een tegensprekelijk schadedocument. U bent weliswaar niet aansprakelijk voor de beschadigingen of de sleet toe te schrijven aan het regelmatig gebruik van de wagen (cf. rentanorm).

Kan u weigeren om de wagen onmiddellijk in te leveren?

Dit doet u beter niet. Inderdaad beslisten rechters al om de werkgever een schadevergoeding toe te kennen of de teruggave op te leggen met betaling van een dwangsom per dag vertraging.

 

 

 

 

Advertentie