BEDRIJFSWAGEN: UW AANSPRAKELIJKHEID

Bent u aansprakelijk bij verkeersovertredingen?

Als u een boete krijgt, zal u die normaliter zelf moeten betalen. Wel zou u de mogelijkheid moeten behouden om te beslissen of u de vordering al dan niet wil betwisten. Dit wordt wel eens bemoeilijkt als in een car policy wordt voorzien dat de werkgever de boete rechtstreeks op uw loon kan inhouden.

Kan de werkgever toch uw boete betalen?

Ja, maar dan dient hij hierop RSZ-bijdragen te betalen wanneer het een overtreding buiten de werkuren betreft. Als het om een overtreding begaan tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst gaat, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 33 %, maar er is een vrijstelling voor de eerste 150 EUR per jaar per werknemer voor lichte overtredingen en verkeersboetes van minder dan 150 EUR. Op fiscaal vlak zal de terugbetaling van een verkeersboete in principe als een belastbaar voordeel voor u worden beschouwd.

Bent u aansprakelijk voor schade aan de wagen?

Hier moet het onderscheid worden gemaakt tussen een schadegeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of buiten de werkuren.

U veroorzaakt schade tijdens de werkuren.

Volgens art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet bent u enkel aansprakelijk voor uw bedrog, zware schuld of lichte schuld als die bij u eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Noteer dat een zware overtreding op de wegcode niet noodzakelijk als een zware schuld in de zin van voormeld wetsartikel wordt weerhouden. Wat de laatste mogelijkheid betreft, moet het wel gaan om gelijkaardige fouten die zich binnen een relatief korte tijdspanne voordoen.

U veroorzaakt schade buiten de werkuren.

Hiervoor zal u altijd aansprakelijk zijn.

Wat staat er in uw arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, de car policy?

Het spreekt voor zich dat de afspraken die hierin gemaakt worden van essentieel belang zijn en dus degelijk moeten gecontroleerd worden omdat ze verregaande gevolgen kunnen hebben.

Wat kan u doen op voorhand?

U kan maar best checken in welke gevallen en voor welke schade u persoonlijk aangesproken kan worden. Bovendien is het wenselijk na te gaan of uw aansprakelijkheid in bepaalde gevallen gedekt is door de verzekering en voor welk bedrag u desgevallend zelf moet opdraaien (franchise).

Advertentie