VERVALT UW AANSPRAAK OP COMMISSIE INGEVAL VAN FEESTDAGEN, VAKANTIE, ZIEKTE?

In eerste instantie blijft uw recht op commissie bestaan.

Voor de prestaties die u leverde vόόr de schorsing van uw arbeidsovereenkomst (wegens feestdag, vakantie of ziekte), kan u gewoon aanspraak blijven maken op de bestaande commissieregeling. U hebt m.a.w. nog steeds recht op commissieloon volgens de modaliteiten, bepaald in uw arbeidsovereenkomst. De vraag die we ons hier moeten stellen, is of het order al dan niet nog werd doorgegeven tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, m.a.w. of de zaak niet alleen werd onderhandeld, maar ook werd afgesloten vóór de arbeidsongeschiktheid. Zo ja, dan is het commissieloon sowieso verschuldigd. Zo niet, dan is het commissieloon enkel verschuldigd wanneer u kan bewijzen dat u hebt bijgedragen tot de totstandkoming ervan. Het mag dus niet gaan om zogenaamde courante aanvullende orders, maar het moet wel degelijk gaan om een order waarvoor u specifiek hebt onderhandeld terwijl u nog aan het werk was.

Hiernaast bestaat voor de bediende-vertegenwoordiger een wettelijke regeling inzake “commissieverlies”.

Er zal een compensatie voor commissieverlies moeten toegekend worden omdat u niet kan werken op een feestdag, een vakantiedag of een ziektedag en aldus loonverlies zou lijden. Check uw loonfiches of u deze posten terugvindt.

Wanneer u langer dan 30 dagen ziek bent, zal u geen “gewaarborgde” commissie meer krijgen.

Hoe wordt het commissieverlies berekend?

Dit verschilt naargelang de situatie.

Voor een feestdag wordt een daggemiddelde berekend op het commissietotaal van het voorgaande kalenderjaar.

Voor een vakantiedag wordt een daggemiddelde berekend op het commissietotaal (inbegrepen onder andere feestdagenvergoeding en enkel vakantiegeld vorig jaar) van de laatste 12 maanden voorafgaand aan de maand waarin vakantie wordt opgenomen of waarin het vakantiegeld gewoonlijk wordt betaald.

Voor een ziektedag wordt eveneens het daggemiddelde berekend op de effectieve commissies uitbetaald in de laatste 12 maanden voor de maand waarin u ziek wordt.

Hoe zit het met premies of bonussen?

Ook hier dient in principe het verlies gecompenseerd te worden, maar er zijn een aantal uitzonderingen. Bv. wat feestdagen betreft, zijn premies die op het einde van het jaar worden betaald, niet in het loon begrepen.

Wat is er voorzien voor de zelfstandige die ziek wordt?

Ook voor u geldt de bestaande commissieregeling. U hebt recht op commissie indien de zaak is afgesloten dankzij uw optreden. Er bestaat echter geen “commissieverlies”-regeling voor de handelsagent. Het is dan ook wenselijk iets te voorzien in uw contract voor het geval u ziek wordt.

Advertentie